zorg2

Sinds begin 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen door een aantal nieuwe en bestaande (zorg)wetten, waaronder de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz neemt dus bepaalde zorgtaken over die voor 2015 nog vanuit de AWBZ werden geregeld. Om precies te zijn, zijn alle taken die onder de AWBZ vielen, overgeheveld naar één van de volgende wetten:
  • De Wet Langdurige zorg (Wlz) voor langdurige, intensieve zorg, thuis of in een instelling
  • De Zorgverzekeringswet (Zvw) via het basispakket, zoals persoonlijke verpleging en verzorging
  • De Wet maatschapelijke ondersteuning 2015 (Wmo), waaronder huishoudelijke hulp en ondersteuning bij zelfredzaamheid
  • De Jeugdwet voor vrijwel alle vormen van jeugdhulp
Zorg vanuit de Wlz
De Wet landurige zorg is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening. Alles wat een cliënt nodig heeft wordt vanuit de Wlz geregeld, namelijk:
  • Verblijf
  • Begeleiding, verpleging en verzorging
  • Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis
  • Hulpmiddelen
  • Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt.
Het gehele pakket aan zorg en voorzieningen noemt men het integraal pakket.

Hoe kom ik voor deze zorg in aanmerking?

De overheid heeft een schematisch overzicht gemaakt waarop u kunt zien hoe iemand met een zware zorgbehoefte de passende zorg krijgt. Klik op de voorgaande link om naar het schematisch overzicht te gaan, waarop u ook kunt zien welke stappen er doorlopen worden.